Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „MaxiEcu” 
z dnia 2015-05-18

 

Sklep internetowy „MaxiEcu”, działający pod adresem www.mpm-com.pl   prowadzony jest przez firmę Mari.

Dane Firmy:

Mari

81-603 Gdynia

Promienna 7G/6

NIP. 586-179-84-27

Regon. 191975638

Tel. 586760267


§1 DEFINICJE

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów;
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mpm-com.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów;
 3. Mari – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mari a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (w przypadku płatności gotówką za pobraniem) lub od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Mari (w przypadku przedpłaty) do momentu wysyłki Towaru do Klienta.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 3. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 5. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
  1. na stronie internetowej www.mpm-com.pl: wypełniając formularz Zamówienia;
  2. pocztą elektroniczną: wysyłając na adres shop@maxiecu.com
   Zamówienie, zawierać musi dane wystarczające do jego realizacji tj.  sprecyzowany typ zamawianego towaru, adres dostawy oraz określenie sposobu płatności i wysyłki, oraz jeśli klient wymaga faktury VAT, to również dane do tej faktury;
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres, adres dostawy.
 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.
 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”.
 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Mari.
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie.
 10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 9.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

  §4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu:
  1. otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru);
  2. wpłynięcia należności na rachunek bankowy Mari (w przypadku przedpłaty).
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Mari zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie stało się niemożliwe do zrealizowania wskutek okoliczności, za które Mari nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej .
 5. Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka priorytetowa) lub firmy kurierskiej.
 6. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 7. Odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub listonosza. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub listonosza.
 8. Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w §4 pkt. 7. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

§5 CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
  1. gotówką przy odbiorze Towaru – płatne pracownikowi firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub listonoszowi; dotyczy tylko Zamówień do kwoty 5000 złotych brutto;
  2. Przelewem na rachunek bankowy Mari.
  3. System płatności internetowych PayU
  4. System płatności internetowych PayPal

§6 SZCZEGÓLNE REGULACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ TOWARÓW W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (ESD)

 1. Do Zamówień Towarów w wersji elektronicznej nie mają zastosowań regulacje zawarte w §4 pkt. 1, 4-7 oraz §5 pkt. 3.
 2. W przypadku Zamówień Towarów w wersji elektronicznej oraz Zamówień mieszanych (zawierających jednocześnie Towary w wersji tradycyjnej i elektronicznej), dostępnymi formami płatności są:
  1. przelew na rachunek bankowy Mari;
  2. skorzystanie z elektronicznego systemu płatności PayU;
  3. uiszczenie należności za pomocą karty kredytowej.
 3. W przypadku Zamówień wersji elektronicznych Towarów, Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Realizacja Zamówień mieszanych w zakresie dostawy Towarów w wersji tradycyjnej odbywa się na zasadach określonych w §4.
 4. Dostawa Towarów w wersji elektronicznej odbywa się automatycznie pocztą elektroniczną, niezwłocznie po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Mari, po poprawnym zakończeniu płatności w systemie PayU lub kartą kredytową.
 5. W przypadku Zamówień niektórych Towarów w wersji elektronicznej, gdzie licencje zamawiane są dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie z Nim związane (licencja imienna), realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na rachunek bankowy Mari lub po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności i trwa do 5 dni.

§7 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towaru do Klienta.
 2. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres Sklepu (Mari, ul. Kamieńska 35, 84-207 Koleczkowo) pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu określonego w §7 pkt. 1.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku:
  1. Towarów zapisanych na informatycznych nośnikach danych, jeśli zostało usunięte oryginalne, fabryczne opakowanie Towaru;
  2. Towarów w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter;
  3. Towarów, których licencje przygotowane są na specjalne zamówienie dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie są z nim związane.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego  zwrotu zakupionego Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Mari dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży.
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru na adres Sklepu ponosi Klient.

§8 RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Mari jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Mari jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży, na zasadach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu).
 3. Mari zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§11 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Mari podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Mari w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Mari zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, a co za tym idzie mogą być one w tym celu przekazane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, serwisy aukcyjne.
 2. Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia swoich danych osobowych przez Sklep.
 3. Podczas procedury Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Sklep. Zgoda ta może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili.
 4. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) http://www.giodo.gov.pl/144/id_art/386/j/pl/

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Mari a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Mari a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Mari.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne właściwe przepisy prawa polskiego.